Célok

Az Egyesület célja, tevékenységei

1. Az Egyesület célja, hogy elsősorban a dél-dunántúli térség meghatározó gazdálkodó szervezeteinek, közigazgatási szerveinek, közintézményeinek informatikai regionális felsővezetői, a jövő információs társadalmának kialakításában, célok megfogalmazásában, a fejlődés és fejlesztés elősegítésében együttműködjenek. Az Egyesület további célja, hogy az információs technológia (IT), információs tudás (IM) szempontjából közös álláspontokat alakítson ki, hosszú távon, a régió érdekeit szem előtt tartva a köz részére előremutató javaslatokat tegyen.

2. Célja továbbá, hogy előmozdítsa, támogassa az infokommunikációs technológia (ICT), információs tudás (IM) terjedését. Működésével segítse az ICT és IM menedzserek – és azokkal közvetlenül kapcsolódó szakterületeken tevékenykedő, kiemelkedő alkotókészségű személyek, munkacsoportok – munkáját. A kreatív informatikai ismereteket terjessze a telematikai gyakorlat minden területén – a közigazgatás korszerűsítése, az oktatás, a gazdaság erősítése és a szociális jólét, esélyegyenlőség elősegítése érdekében, kiemelten a Dél-Dunántúlon.

3. Az Egyesület célja, hogy a kialakított véleménye – olyan szakterületeken, amely az infokommunikációs technológiák fejlődésével (a nemzeti jólét ezen alapvető eszközeivel) összefügg – meghatározó legyen. E körben információszerző, kutató, tudományos, innovációs folyamatokat támogató tevékenységet végezzen, véleményt nyilvánítson, tanácsokat adjon szervezeteknek, döntéshozóknak. Beleértve olyan részterületeket is, mint az infokommunikációs technológiához kapcsolódó kulturális örökség védelme, illetve az információs társadalom egyik legnagyobb környezetvédelmi kihívását jelentő elektronikus hulladékok kezelése.

4. Az Egyesület célja, hogy főként a dél-dunántúli régió fejlesztésével kapcsolatos, az euroatlanti integrációt valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségét elősegítő – az Egyesület szakmai kompetenciájába tartozó – hosszú távú tervek, stratégiák, operatív programok kialakításában, végrehajtásában tevékeny szerepet játsszon.

5. Célja továbbá, hogy a tagok egységes formában jussanak hozzá a szakmai képzésük és továbbképzésük szempontjából elengedhetetlen információkhoz, mely elősegítheti nem csak önmaguk, de az általuk képviselt szervezetek, és ezen keresztül a régió, az ország fejlődését is.

6. Az Egyesület célja, hogy az ifjúságot (alsó-, közép- felső- és a szakirányú képzésben részesülők) minél fiatalabb korban bevonja az információs társadalom építésével járó feladatok meghatározásába, kialakításába, az ezzel járó tevékenységek minél szélesebb körrel történő megismertetésével és céljaink propagálásával.

7. Az Egyesület célja, hogy a digitális kultúra minél szélesebb körben terjedjen, a kultúra terén a klasszikus kultúra és a modern információs társadalom által kialakított kultúra közötti szakadékot csökkentse. Az információs társadalom építésével járó tevékenység segítse elő a kultúra és a kulturális javak megőrzését.

8. Az Egyesület célja, hogy az információs társadalomépítést megalapozó informatikai szervezetek, közigazgatási-, közszolgáltatási-, vállalkozási szervek környezettudatos magatartását, a „zöld informatika” elterjedését erősítse és figyelemfelhívó tevékenységével elérje, hogy a természeti erőforrások felhasználása keretek közé legyen szorítva, amely lehetővé teszi, hogy  a jövő generációi is élvezhessék annak előnyeit.”